Các đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất từ ngày 20/11/2023

Ngày 4/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Oct 13, 2023 - 06:41
Các đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất từ ngày 20/11/2023

Cụ thể, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 với đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Các đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất từ ngày 20/11/2023

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất

Quy định về mức giảm tiền thuê đất

Tuy nhiên, quy định trên cũng nêu rõ không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Bên cạnh đó, mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng phục hồi

Ủy ban Kinh tế thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2023, dự ...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2023

Một số chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng như bãi bỏ nhiều Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công ...

Lãi suất cho vay giảm quá chậm so với lãi suất huy động?

Ngày 04/10/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh ...

Mộc Trà