Gần 150.000 doanh nghiệp thành lập và quay lại hoạt động trong 8 tháng 2022

Theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê (GSO), tổng số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2022 đạt gần 150.000 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sep 13, 2022 - 07:18

              Gần 150.000 doanh nghiệp thành lập và quay lại hoạt động trong 8 tháng 2022
Gần 150.000 doanh nghiệp thành lập và quay lại hoạt động trong 8 tháng 2022 (Ảnh minh họa)

Gần 150.000 doanh nghiệp thành lập và quay lại hoạt động trong 8 tháng 2022

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong tháng 8/2022 cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 130.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký 75.200 lao động, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,1% về vốn đăng ký và giảm 29,1% về số lao động so với tháng 7/2022.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới thành lập tăng 106,9% về lượng, tăng 91,6% về số vốn đăng ký và tăng 73,3% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 16,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 101.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.136,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 696.200 lao động, tăng 24,2% về số doanh nghiệp, tăng 0,3% về vốn đăng ký và tăng 16,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2022 đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2.502,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35,1 nghìn lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2022 là 3.638,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 48.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2022 lên gần 149.500 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 8 tháng năm nay có 1.388 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tương đương với cùng kỳ năm trước; 25.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,2%; 74.700 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 28,6%.

Cũng trong tháng 8, có 3.756 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,9% so với tháng trước và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.453 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8% và tăng 77,3%; có 1.953 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,5% và tăng 140,5%.

Như vậy, tính chung 8 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 59.600 doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước; 32.4 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 7,5%; 12.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 0,9%.

Lâm Tuyền