PVI chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty CP PVI (HNX: PVI) vừa công bố thời điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 vào ngày 26/4/2023. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 27/3/2023.

Mar 7, 2023 - 11:04
PVI chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Đại hội dự kiến được tổ chức tại Toà nhà PVI tại số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty chưa công bố nội dung chi tiết sẽ trình trong đại hội.

PVI chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
Ngày đăng ký cuối cùng để PVI chốt danh sách cổ đông là ngày 27/3/2023.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, PVI ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.853 tỷ đồng tăng 48%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 266 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 55%, chi phí hoạt động tài chính cũng tăng 55% lên hơn 82 tỷ đồng.

Sau khi giảm trừ các loại chi phí, quý IV/2022, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu của PVI đạt gần 13.383 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với kết quả của năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 935 tỷ đồng, tăng 9%. Giá vốn hàng bán đạt hơn 5.440 tỷ đồng, tăng 39%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 232 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần cùng kỳ. Tính đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế của PVI đạt hơn 1.109 tỷ đồng, tăng nhẹ 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, kế hoạch tổng doanh thu của PVI là 10.622 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế mục tiêu là khoảng 618 tỷ đồng. Như vậy, hết năm 2022, Bảo hiểm PVI đã vượt 26% kế hoạch doanh thu và vượt 79% kế hoạch lợi nhuận

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PVI đã tăng gần 8% lên gần 26.128 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.898 tỷ đồng, tăng 13%, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11% xuống còn 8.040 tỷ đồng, khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.761 tỷ đồng, tăng 67%, khoản hàng tồn kho cũng tăng gấp hơn 2 lần con số đầu kỳ, lên hơn 2,4 tỷ đồng…

Nợ phải trả của công ty tăng 11% lên 18.265 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản dự phòng phải trả ngắn hạn đạt 13.528 tỷ đồng, tăng 13%, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 24%, lên 3.569 tỷ đồng...

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thành lập vào năm 1996, phát triển từ một công ty bảo hiểm nội bộ thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN). PVI đã trở thành nhà bảo hiểm công nghiệp số một Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của thị trường bảo hiểm như năng lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), hàng hải, tài sản - kỹ thuật… PVI lên sàn lần đầu tiên vào tháng 8/2007.

Băng Di