Tag: Ngân hàng Nhà nước

Tài chính Vĩ mô

Việt Nam cần 150 tỷ USD đầu tư các dự án phát điện

Trong 10 năm tới, Việt Nam cần thu hút 150 tỷ USD (bằng 1/2 tổng GDP hiện nay của đất nước) để đầu tư các dự án phát điện.

Ngân hàng

Điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách...

Trong những năm qua, cũng như năm 2019 và khoảng thời gian ngắn đầu năm 2020, nhìn lại việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân...