Tag: bình đẳng giới

Hoạt động Ngân hàng
Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong hoạt động ngân hàng

Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong hoạt động ngân...

Chiều ngày 28/11/2020, Hội nghị tổng kết 5 năm Kế hoạch hành động về bình đẳng giới,...