Tác động của Fintech đối với an ninh ngành Ngân hàng

Trong hơn thập kỷ qua, công nghệ tài chính (Fintech) đã phát triển rất nhanh chóng trên toàn cầu. Trên nền tảng Internet và kĩ thuật...