Hơn 90% vốn đầu tư công năm 2023 đã được phân bổ

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 31/1/2023 tổng nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ là 638.613 tỷ đồng.

Feb 3, 2023 - 16:12
Hơn 90% vốn đầu tư công năm 2023 đã được phân bổ
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1/2023

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/1, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023 đã phân bổ là 638.613 tỷ đồng, đạt 90,32% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044 tỷ đồng).

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 104.611 tỷ đồng, chiếm 14,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ là 638.613 tỷ đồng
Vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ là 638.613 tỷ đồng

Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương mà các địa phương giao tăng là 36.180 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 602.432,605 tỷ đồng, đạt 85,20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Bộ Tài chính cho biết, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 là 756.111 tỷ đồng (không bao gồm 6.753 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển hỗ trợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam). Trong đó, vốn trong nước là 727.111,86 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng.

Cụ thể, số vốn chưa phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương là 22.751,426 tỷ đồng, chiếm 11,71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 21.682,581 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 1.068,845 tỷ đồng).

Số vốn chưa phân bổ tại các địa phương là 81.860,167 tỷ đồng, chiếm 15,96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 79.951,771 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 1.908,396 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cũng cho biết, đến nay đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 của 33/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Còn lại 19 bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023.

Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, có 14/33 bộ, cơ quan trung ương và 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: Hải Phòng (100%), Ninh Bình (100%), Văn phòng Trung ương Đảng (80,2%).

Nguyên nhân vốn trong nước chưa phân bổ chủ yếu là do các dự án chưa đảm bảo thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để giao chi tiết kế hoạch vốn, trong đó chủ yếu là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, vốn nước ngoài chưa phân bổ do chưa hoàn thành thủ tục ký hiệp định vay, chưa được ký thỏa thuận vay với nhà tài trợ hoặc đang lấy ý kiến nhà tài trợ để hoàn thiện thủ tục sử dụng vốn dư.

Quang Huy